கேள்வி:

பரலோகம் செல்வதற்கான ஒரே வழி இயேசுவா?

Anbu,india

பதில்: 

அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன்; என்னாலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான்.