பழைய ஏற்பாடுஅதிகாரம் (உதாரணம்: 3 )

வசனம்     (உதாரணம்: 4 )

மொழி தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டும்

புதிய ஏற்பாடுஅதிகாரம் (உதாரணம்: 3 )

வசனம்     (உதாரணம்: 4 )

மொழி தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டும்