அற்புத சுகமளிக்கும் கூட்டம் Bern.

வாழ்க்கையில் பிரச்சனையா? போராட்டமா? கடன் பாரமா?
வியாதியா? சமாதானக் குறைவா? இவைகளிலிருந்து உங்களுக்கு
விடுதலைதர, இயேசுகிறிஸ்த்து உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறார்.

read more...

G.G.M.C.I

Ziegelacker Str.11

3027 Bern/Switzerland

ஒவ்வொரு சனி உபவாச ஆராதனை 11:00மணிமுதல் 15:00மணிவரை

ஒவ்வொரு ஞாயிறு ஆராதனை 11:00மணிமுதல் 15:00மணிவரை

மாத கடைசி ஞாயிறு திருவிருந்து ஆராதனை 11:00மணிமுதல் 18:00மணிவரை.

Apostle.WILLIAMS

0041/31 889 17 88

0041/79 797 52 26